Algemene voorwaarden

Als deelnemer aan onze activiteit ga je akkoord met de reglementen van dit evenement.

U schrijft zich in voor deelname aan een evenement van VZW HART in beweging, met maatschappelijke zetel te Hoogveld 51, 2260 Westerlo, BTW BE 0667.988.421, hierna VZW HART in beweging. Voor al uw vragen is VZW HART in beweging uw aanspreekpunt. VZW HART in beweging is te bereiken elke werkdag tussen 9.00 u en 17.00 u.

Telefoon: 0495/645796 e-mail: info@hartinbeweging.be

Artikel 1. Inschrijving

De Deelnemer verklaart hierbij op het moment van inschrijving minimum 18 jaar oud te zijn of de toestemming van zijn wettelijke voogd te hebben.

De inschrijving is slechts geldig indien het inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijvingsgeld en betaling voor extra's volledig is voldaan en deze algemene voorwaarden zijn aanvaard.

Op voorhand inschrijven is noodzakelijk.

Artikel 2. Herroepingsrecht

De inschrijving valt onder de diensten bedoeld in Art. VI, 53, 12° WER waarvoor het herroepingsrecht is uitgesloten. In geval van niet-deelname, ongeacht om welke reden, kan er geen aanspraak gemaakt worden op de terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's.

Artikel 3. Annulering van het evenement

Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal VZW HART IN BEWEGING voor zover mogelijk de deelnemers een gelijkwaardig alternatief bieden in de vorm van de mogelijkheid zichzelf gratis in te schrijven voor een nieuwe/de volgende editie van hetzelfde evenement, of een ander evenement van VZW HART IN BEWEGING. VZW HART IN BEWEGING zal per evenement beslissen welke van deze alternatieven op het evenement van toepassing zijn.

VZW HART IN BEWEGING kan in geen geval verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld en eventuele extra's (zoals o.a. merchandising, T-shirts, goede doel, ...)

Artikel 4. Deelname
Fietsen start vanaf 9.00 uur tot 13.00 uur
  • Familiefietstocht: 20 kilometer (kinderen < 12 jaar steeds in gezelschap van ouders)
  • Afstanden gevorderden: 50 – 75 – 100 kilometer
Wandelen start vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur
  • 13.00 uur = 200 m kabouterloop (ieder deelnemend kind tot 6 jaar krijgt een leuke attentie!)
  • (familie)Wandeltocht: 5 kilometer (geschikt voor buggy en rolstoel)
  • Afstanden gevorderden: 10 – 15 kilometer

Deelnemers jonger dan 12 jaar moeten steeds vergezeld zijn van een persoon ouder dan 18 jaar.

Tijdens de deelname moet het bewijs van inschrijving (polsbandje, ... ) steeds zichtbaar zijn. De deelnemer zal steeds respect hebben voor het milieu. De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en die van de andere deelnemers. Deelnemers dienen de instructies van de organisatie, medische teams en politie te volgen.

Fietsen via het knooppuntennetwerk is heel makkelijk en is voorzien. Ook een goede oplossing voor grotere afstanden is fietsen met een navigatiesysteem. Vanaf 20 maart 2017 zullen de GPX-bestanden beschikbaar zijn via onze website. Hoe je het GPX-bestand op je GPS-apparaat plaatst, is afhankelijk van het GPS-apparaat dat je hebt. Je kan dit dus best vooraf in orde brengen.

Op fietsevenementen zal de deelnemer steeds een valhelm dragen. De wegcode dient gerespecteerd te worden.

De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die de bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet respecteren of een gevaar vormen voor zichzelf of voor derden uit te sluiten van deelname.

Artikel 5. Prijzen

De vermelde prijzen zijn steeds in euro uitgedrukt en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6. Betaling

De deelnemer dient steeds vooraf, bij inschrijving, het volledige bedrag van de inschrijving (inschrijfgeld) te betalen en dit via het voorziene online betalingssysteem.

VZW HART IN BEWEGING meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale en zorgvuldige online-verkoper. Eventuele diefstal kan dan ook niet tegen haar worden ingeroepen.

Artikel 7. Wijziging van de inschrijving

Deelnemers die hun inschrijving voor een evenement willen doorgeven aan een ander persoon kunnen dit op de dag van het evenement ter plaatse.

Artikel 8 Gezond & veilig sporten

Deelnemen vereist een goede gezondheid. De deelnemer verklaart te voldoen aan deze voorwaarde. De organisatie beveelt voor deelname een preventief sportmedisch onderzoek aan bij een erkend sportarts.

Artikel 9. Persoonsgegevens en intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor VZW HART IN BEWEGING. Zij mag evenwel doorgegeven worden aan de partijen die contractueel verbonden zijn met VZW HART IN BEWEGING. De wet van 8 december 1992 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan. De deelnemer kan te allen tijde vragen om verbetering van zijn persoonsgegevens, via de contactgegevens opgenomen in deze algemene voorwaarden.

Door uw deelname aan het event verklaart u zich akkoord met een eventueel gebruik van uw gegevens, foto of portretrecht in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van VZW HART IN BEWEGING en haar events, zonder hiervoor een vergoeding te claimen. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat er gebruik kan worden gemaakt van technieken die het mogelijk maken om op ieder gewenst moment zijn/haar precieze locatie te achterhalen door het opvangen van signalen van de chip, opgenomen in het bewijs van deelname dat de deelnemer draagt. De deelnemer verleent de toestemming aan VZW HART IN BEWEGING om deze informatie openbaar te maken, zodat deze door iedereen kan worden gezien.

Artikel 10. Opmerkingen/klachten

Opmerkingen dienen ingediend te worden via één van in de aanhef vermelde kanalen. VZW HART IN BEWEGING zal steeds in alle redelijkheid proberen om elke opmerking te behandelen en dit binnen de 10 dagen na ontvangst via één van bovenvermelde kanalen.

Artikel 11. Geldigheid clausules

Indien één of enkele artikels van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.